Noble Gas vs Inert Gas

Gazy szlachetne są gazami obojętnymi, ale wszystkie gazy obojętne nie są gazami szlachetnymi.

Gaz szlachetny

Gazy szlachetne to grupa pierwiastków, która należy do grupy 18 układu okresowego pierwiastków. Są niereaktywne lub mają bardzo niską reaktywność chemiczną. Wszystkie pierwiastki chemiczne w tej grupie to gazy monoatomowe, bezbarwne i bezwonne. Jest sześć szlachetnych gazów. Są to hel (He), neon (Ne), Argon (Ar), Krypton (Kr), Ksenon (Xe) i Radon (Rn). Gazy szlachetne różnią się od innych pierwiastków ze względu na ich minimalną reaktywność.

Przyczynę tego można wytłumaczyć ich strukturą atomową. Wszystkie gazy szlachetne mają całkowicie wypełnioną powłokę zewnętrzną. Innymi słowy, konkurowali oktetami, co ogranicza ich udział w reakcjach chemicznych. Czasami gazy szlachetne są również znane jako gazy grupy 0, ponieważ ich wartościowość wynosi zero. Chociaż uważa się to za powszechne, później naukowcy odkryli niektóre związki wytwarzane przez te szlachetne gazy. Reaktywność jest więc zgodna z porządkiem Ne

Gazy szlachetne mają bardzo słabe interakcje między atomami. Słabe interakcje Van der Waalsa to siły międzyatomowe widoczne między atomami gazu szlachetnego. Siły te rosną wraz ze wzrostem wielkości atomu. Ze względu na słabe siły ich temperatury topnienia i wrzenia są bardzo niskie. Temperatura wrzenia i temperatura topnienia pierwiastka mają nieco podobne wartości.

Spośród wszystkich gazów szlachetnych hel jest nieco inny. Ma najniższą temperaturę wrzenia i temperaturę topnienia ze wszystkich. Jest to najmniejszy element. Pokazuje nadciekłość. Dlatego nie można go zestalić przez chłodzenie w standardowych warunkach. Od helu do radonu w dół grupy, promień atomowy wzrasta ze względu na rosnącą liczbę elektronów, a energia jonizacji maleje, ponieważ wydalanie najbardziej zewnętrznych elektronów staje się łatwiejsze, gdy zwiększa się odległość od jądra.

Gazy szlachetne otrzymuje się z powietrza metodami skraplania gazów, a następnie destylacji frakcyjnej. Wśród tych pierwiastków radon jest radioaktywny. Jego izotopy są niestabilne. Okres półtrwania izotopu 222Rn wynosi 3,8 dnia. Podczas rozkładu tworzy hel i polon.

Gazy szlachetne stosuje się jako kriogeniczne czynniki chłodnicze, do magnesów nadprzewodzących itp. Hel stosuje się jako składnik gazów oddechowych, jako gaz podnoszący w balonach i jako nośnik w chromatografii gazowej. Zwykle do zapewnienia obojętnych warunków atmosferycznych do eksperymentów stosuje się gazy szlachetne.

Gaz obojętny

Gaz obojętny to gaz, który nie podlega reakcjom chemicznym. Jest to uwzględniane w zestawie danych warunków, a gdy warunki zostaną zmienione, mogą ponownie zareagować. Zwykle gazy szlachetne to gazy obojętne. W niektórych warunkach azot jest również uważany za gaz obojętny. Służą one do zapobiegania niepożądanym reakcjom chemicznym.

Jaka jest różnica między gazem szlachetnym a gazem obojętnym?

  • Gazy szlachetne są gazami obojętnymi, ale wszystkie gazy obojętne nie są gazami szlachetnymi. Gazy obojętne nie są reaktywne w pewnych warunkach, podczas gdy gazy szlachetne mogą być reaktywne i tworzyć związki. Gazy szlachetne są pierwiastkowe, ale gazy obojętne mogą nie. Gazy obojętne mogą być związkami.